ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการของสาขาวิชาเคมี
2559-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง