ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
สร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
2561-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง