ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
การจัดการขยะในชุมชน
2559-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง