ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการบริการวิชาการสาขาการจัดการ (สาขาวิชาการจัดการ)
2558-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง