ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาฟิสิกส์
2558-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง