ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา
2560-02-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง