ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการพี่เลี้ยงเครือข่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2559-10-30
งบประมาณแผ่นดิน
140400 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง