ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
2559-02-19
งบรายได้
10000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง