ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการสู่การเรียนการสอน เรื่องการความรู้การบันทึกบันชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง
2559-03-16
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง