ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11
2559-08-01
อื่นๆ
385000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง