ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการการตลาดเชิงปฏิบัติการ (Practical Marketing) สาขาวิชาการตลาด
2558-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง