ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการเสวนาผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เรื่องเตรียมบันฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2558-12-03
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง