ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 30 คน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2558-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง