ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการบริการวิชาการ วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า (กิจกรรมนักศึกษา)
2558-10-01
20000 บาท
ด้านกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง