ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
อบรมกลุ่มแม่บ้าน เรื่องการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2561-05-09
งบประมาณแผ่นดิน
25000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง