ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการกับบูรณาการสู่การเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์สาขาการบัญชี
2560-02-17
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง