ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2559-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
13080 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง