ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์)
2560-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง