ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
2558-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง