ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ ที่มีความต่อเนื่อง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ
2560-11-10
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง