ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการและบูรณาการสู่การเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2561-04-09
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง