ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการเรียนการสอน การแก้ไขโจทย์ปัญหาบาร์โมเดล
2559-04-18
งบประมาณแผ่นดิน
66000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง