ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 4
2559-02-19
งบประมาณแผ่นดิน
182097 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง