ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2559-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
อธิการบดี
ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง