ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการติดตาม ประเมินประโยชน์และความสำเร็จในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560
2560-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
40000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง