ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาโท
2559-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
45000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง