ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพเสริมของชุมชน อบต.แจ้ช้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
2559-04-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง