ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ครุศาสตร์วิจัย 2561/ NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2561-07-07
งบประมาณแผ่นดิน
100000 บาท
คณะครุศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง