ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการทั้งภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเซียนให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนSMEsจังหวัดลำางเรื่องการสร้างเว็บไซต์ ฯลฯ
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง