ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
2561-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง