ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ
2558-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
12000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง