ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
2558-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง