ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตตำบลกล้วยแพะ
2561-03-01
งบประมาณแผ่นดิน
17500 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง