ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครการบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคระห์ด้วยเทคนิค Data minnig สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559-08-08
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง