ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนบ้านหนองหนาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2558-12-03
5250 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง