ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการการประเมิลกิจกรรมงาน "เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13"
2559-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง