ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการอบรมอาชีพเพิ่มทักษะงานครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
2560-02-01
งบประมาณแผ่นดิน
36000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง