ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
2559-08-01
อื่นๆ
0 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง