ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
อบรม
2561-03-09
งบประมาณแผ่นดิน
25000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะครุศาสตร์
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง