ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการความรู้การจัดการขยะชุมชน
2559-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง