ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
2560-10-01
อื่นๆ
0 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง