ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 12
2560-07-03
อื่นๆ
490000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สหกิจศึกษา
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง