ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
2559-02-18
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง