ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
อบรมเพื่อชุมชนในเขตบริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
2558-02-13
งบรายได้
10000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง