ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
ก้าวแรก ก้าวไกล ไปกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2
2561-06-08
งบประมาณแผ่นดิน
97674 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง