ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การอบรมอาชีพเสริมชองชุมชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน
2560-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
32400 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง