ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2559-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง