ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
2561-01-27
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง