ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการอบรมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สาขาวิชาเศรษศาตร์)
2558-04-01
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง