ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
ศาสตร์พระราชาสู่ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2561-07-02
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง